C1 Bomb calorimeter

C1 Bomb calorimeter

เป็นเครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อนของสิ่งต่างๆที่เป็นของแข็ง ของเหลว และวัตถุเปียกชื้นต่างๆ 

เครื่องมือที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน CE โดยโรงงานได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO1928 และ DIN51900