• VT-06

·        เป็นเครื่องวัดความหนืดที่สามารถใช้วัดความหนืดของสารตัวอย่างได้หลายระดับ

·        เหมาะสำหรับการใช้วัดค่าความหนืดของสารต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพ เช่น น้ำมัน สี หรือกาว เป็นต้น

·        ตัวเครื่องสามารถใช้วัดความหนืดของสารต่างๆ ที่เป็นอาหารได้

·        ช่วงในการวัดค่ากว้าง และสามารถใช้วัดค่าความหนืดของน้ำมันเกียร์ได้

·        ตัวเครื่องวัดค่าความหนืดของสาร โดยการใช้การกวนของด้ามกวนที่มีรอบในการกวนสารที่คงที่ จากนั้นตัวเครื่องจะอ่านค่าความหนืดของสารจากแรงต้านที่เกิดขึ้นขณะเครื่องกำลังกวนสาร โดยมีหน่วยในการวัดค่าแสดงเป็น mPa·s (Millipascal – seconds) หรือ dPa·s (Decipascal – seconds)

·        ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก

·        สามารถใช้งานตัวเครื่อง โดยใช้ถ่านแบตเตอรี่ได้

·        มีอุปกรณ์ขาตั้งตัวเครื่องและสายไฟ AC adapter จำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริม


เครื่องวัดค่าความหนืดแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้
     o VT – 05 สำหรับใช้วัดระดับความหนืดของสารที่มีความหนืดต่ำ
     o VT – 06 สำหรับใช้วัดระดับความหนืดของสารที่มีความหนืดสูง


 

คุณสมบัติของเครื่อง

Model

VT – 05 (สำหรับความหนืดต่ำ)

VT – 06 (สำหรับความหนืดสูง)

ช่วงในการ
วัดค่าความหนืด

No. 4 rotor: ใช้วัดในช่วง 2 – 33    mPa·s  
No. 5 rotor: ใช้วัดในช่วง 15 – 150 mPa·s  
No. 3 rotor: ใช้วัดในช่วง 50 – 300 mPa·s 

No. 3 rotor: ใช้วัดในช่วง 0.3 – 13 dPa·s 
(ใช้กับภาชนะ No.3 cup)
No. 1 rotor: ใช้วัดในช่วง 3 – 150 dPa·s 
(ใช้กับบีกเกอร์ JIS 300 ml*1)
No. 2 rotor: ใช้วัดในช่วง 100 – 4000 dPa·s 
(ใช้กับบีกเกอร์ JIS 300 ml*1)

ปริมาณของสารตัวอย่างที่ใช้วัดค่า

ประมาณ 460 ml 
(ใช้กับภาชนะ Cup A หรือ Cup B)

No. 1 และ No. 2 rotor: ใช้ประมาณ 300 ml 
(ใช้กับบีกเกอร์ JIS 300 ml)
No. 3 rotor: ใช้ประมาณ 170 ml 
(ใช้กับภาชนะ No.3 cup)
หมายเหตุ ระยะห่างระหว่างปลายใบกวนและฐานของภาชนะควรอยู่ห่างกันประมาณ 15 มิลลิเมตร

ความถูกต้องในการอ่านค่าของเครื่อง

±5% 
(ใช้กับภาชนะ Cup A หรือ Cup B)

±10%
Reproducibility ±5% 


ความเร็วรอบ
ในการกวน

62.5 รอบต่อนาที

ระดับพลังงานที่ต้องการ

ใช้ถ่านแบตเตอรี่ขนาด AA หรือ
AC Adapter VA-05J

ขนาดของตัวเครื่อง

175 (H) x 77 (W) x 40 (D) mm (ไม่นับส่วนประกอบใดๆ ที่มีลักษณะยื่นออกมา)

น้ำหนักของเครื่อง

ประมาณ 260 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

อุปกรณ์เสริมที่ใช้งานกับตัวเครื่องได้

No. 3 rotor (Ø 45 x 47 x 160 mm)    SUS304               
No. 4 rotor (Ø 78 x 46 x 159 mm)    A1050 (alumite)   
No. 5 rotor (Ø 61.2 x 36 x 149 mm) A1050 (alumite)    
Cup A (Ø 92 x 76 mm, without hole)A1050 (alumite)   
Cup B (Ø 92 x 76 mm, with hole)     A1050 (alumite)   
IEC LR6 (size AA) Alkaline Battery                              


1
1
1
1
1
4

No. 1 rotor (Ø 24 x 53 x 166 mm)    SUS304          
No. 2 rotor (Ø 15 x 1 x 113 mm)      SUS304         
No. 3 rotor (Ø 45 x 47 x 160 mm)    SUS304           
No. 3 Cup (Ø 52.6 x 75 mm)            SUS304       
Extension Rod (900 mm  300x3)       SUS304         
IEC LR6 (size AA) Alkaline Battery                        


1
1
1
1
1
4

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

AC adapter VA-05J
ขาตั้งเครื่อง (Stand) VA-04


หมายเหตุ: *1 JIS R 3503: 1994, Ø 78 x 103 (H)

 

 

ปริมาณของสารตัวอย่างที่ต้องใช้สำหรับการวัดค่าความหนืด (ความแตกต่างขึ้นอยู่กับประเภทของภาชนะ)

ประเภทของภาชนะ

VT – 05

VT – 06

Cup A

ประมาณ 460 ml

----

No. 3 Cup

----

ประมาณ 170 ml

300 ml Beaker

----

ประมาณ 350 ml

 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงระดับความหนืดของสารตัวอย่างประเภทต่างๆ ที่วัดด้วยเครื่องวัดค่าความหนืด

ประเภทของสารตัวอย่าง

ระดับความหนืดของสาร

รุ่นที่ใช้วัดค่า

Rotor

ระดับอุณหภูมิ

Newtonian Fluids
ของไหลประเภทที่มีความหนืดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

 

วัดที่อุณหภูมิ 23°C

นม

2.6 mPa·s

VT-05

No. 4

ซอสถั่วเหลือง

5 mPa·s

VT-05

No. 4

ผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากนม

28 mPa·s

VT-05

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

VT-06

  • รหัส/รุ่น: VT-06
  • สถานะสินค้า: 1