C1 Bomb calorimeter

C1 Bomb calorimeter

เป็นเครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อนของสิ่งต่างๆที่เป็นของแข็ง ของเหลว และวัตถุเปียกชื้นต่างๆ 

หน้าจอแสดงขั้นตอนการทำงาน และผลการวิเคราะห์เมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน

โหมดการวัดค่าเป็นแบบ static jacket ได้ 2 ระดับอุณหภูมิคือ 22°C และ 30°C

สามารถวิเคราะห์ได้ 4 ตัวอย่าง / 1 ชั่วโมง (โดยใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์ตัวอย่างละ 7 นาที)

มีความละเอียดในการอ่านค่าอุณหภูมิที่ 0.0001°C

ค่าความร้อนสูงสุดสามารถวัดได้ 40,000 JOULE

เป็นเครื่องมือที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน CE โดยโรงงานได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO1928 และ DIN51900

ได้รับมาตรฐานการป้องกัน DIN EN 60529 (IP20)